WMR

         0.03 WMR -> БОНУС
0.25 - 3.00 WMR -> БОНУС
0.01 - 0.20 WMR -> БОНУС

WMB

5.00 WMB -> БОНУС
3.33 WMB -> БОНУС
1.11 WMB -> БОНУС
1.00 WMB -> БОНУС

WMU

0.01 WMU -> БОНУС
0.01 WMU -> БОНУС

Отредактировано Ahim (2013-05-27 15:19:19)